جوایز جشنواره

12345

جوایز جشنواره

به پاس قدردانی از تولید کنندگان و شرکت کنندگان هدایای به برگزیدگان جشنواره تقدیم می گردد:

نفـرات اول در هر بخــش جایـزه نقدی به ارزش ۱۵میلیون ریال
نفـرات دوم در هر بخــش جایـزه نقدی به ارزش ۱۰میلیون ریال
نفـرات سوم در هر بخــش جایـزه نقدی به ارزش ۵ میلیون ریال
نفرات شایسته تقدیر در هر بخش جایـزه نقدی به ارزش ۲ میلیون ریال