محورهای جشنواره

ch

محورهای جشنواره

تولید و باز نشر دست آوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه های:
یشرفت سیاسی، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت نظامی، پیشرفت فرهنگی، پیشرفت پزشکی، پیشرفت تکنولوژی، پیشرفت علمی، پیشرفت صنعتی، تعمیق باورها، صدور انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی و سایر انقلاب های جهان، نسل چهارم انقلاب اسلامی، ورزش، تولید علم، تمدن نوین اسلامی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
با بخش ویژه فعالیت های تشکل های قرآنی